Hlasování per rollam

Carla Maia's picture

Vážení členové,
pro neusnášeníschopnost shromáždění ze dne 7.9.2021, výbor vyhlašuje hlasování mimo zasedání shromáždění (per rollam).

Podmínky vyjádření členů k navrhovaným rozhodnutím
Každý člen Společenství se může k návrhům Rozhodnutí vyjádřit (hlasovat), a to doručením řádně vyplněného a podepsaného vyjádření člena, které tvoří přílohu A tohoto Návrhu (dále jako „Vyjádření“), některým z níže uvedených tří způsobů:
1) předání vyplněného a podepsaného originálu Vyjádření do schránky Společenství vlastníků přímo v domě Dobronická 986/35, 142 00 Praha 4 - Libuš;
2) doručení vyplněného a podepsaného originálu Vyjádření poštou na adresu sídla správce domu, firmy Blažek, spol. s r.o., Březenská 2466/2, 182 00 Praha 8;
3) zaslání scanu vyplněného a podepsaného Vyjádření ve formátu PDF do emailové schránky Společenství: „hlasovani@dobronicka.eu“.

Výbor Společenství v souladu s § 1211 a násl. Občanského zákoníku a čl. VIII. stanov Společenství žádá členy Společenství, aby svá Vyjádření doručili ve lhůtě 30 (třiceti) dnů. Zamýšlí-li člen Společenství hlasovat, musí své Vyjádření odeslat tak, aby bylo v uvedené lhůtě doručeno, a to jedním ze tří výše
popsaných způsobů.
Datum rozeslání je 15.10.2021.
Třicetidenní lhůta pro vyjádření počíná běžet dnem následujícím tj. 16.10.2021.
Vyjádření člena je nutné doručit nejpozději dne 14.11.2021 (včetně).
V případě, že se člen Společenství v uvedené lhůtě k návrhu Rozhodnutí nevyjádří, platí, že s návrhem nesouhlasí.
V případě spoluvlastnictví jednotky, musí být jeden ze spoluvlastníků jednotky všemi ostatními vlastníky zplnomocněn (Příloha B); to platí i pro manžele.

Přílohy:
A - Tiskopis vyjádření člena - A
B - Tiskopis souhlasného prohlášení o určení společného zástupce – plná moc - B

Přílohy jsou zaslány vlastníkům prostřednictvím emailu a v papírové podobě.
Ostatní níže uvedené přílohy jsou zaslány pouze elektronicky emailem, zároveň jsou (kromě nabídek) zveřejněny na adrese www.dobronicka.eu v sekci "ke stažení".
1. Účetní závěrka Společenství za rok 2020
2. Cenové nabídky firmy Bestlift s.r.o. na opravy výtahů
3. Cenová nabídka na opravy požárních ucpávek firmy PYROSERVIS, a.s.
4. Návrh na změnu stanov (stávající platné stanovy jsou zveřejněny prostřednictvím webu ARES na http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz)
5. Smlouva o výkonu funkce předsedy společenství vlastníků ze dne 22.7.2021

V případě, že máte k hlasování jakékoliv dotazy, kontaktujte výbor SVJ prostřednictvím emailu:
vybor@dobronicka.eu

Děkujeme za Vaši účast.
Výbor SVJ Dobronciká 35

Tags: